Згурівська громада
Згурівська селищна рада Броварського району Київської області

Регламент виконавчого комітету Згурівської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Згурівської селищної ради

від   02   червня 2021 № 180

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи виконавчого комітету Згурівської селищної ради

 Загальні положення

1.1. Порядок діяльності виконавчого комітету Згурівської селищної ради і посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями селищної ради та даним Регламентом.

1.2. Регламент виконавчого комітету Згурівської селищної ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту. Регламент, зміни і доповнення до нього попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

1.3. Регламент виконавчого комітету (надалі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради (надалі – виконком).

1.4. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету та всіх працівників виконавчого комітету Згурівської селищної  ради.

1.5. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, голови громади її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.6. Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк та печатки «Для довідок», «Для документів» .

1.7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.8. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні ради. В особливих випадках за усним дорученням Згурівського селищного голови (далі – голова) або рішенням виконкому місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).

1.9. На будівлі де розміщено виконавчий комітет піднімається Державний Прапор України.

1.10. Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету ради є українська мова.

1.11. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.

1.12. Відкритість засідань виконкому ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань ,у тому числі шляхом оприлюднення графіків засідань у щотижневій газеті «Панорама» та на офіційному сайті Згурівської громади.

1.13. Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що розглядаються виконавчим комітетом ради, мають право відвідувати ці засідання .  Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище секретаріату виконкому. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після виступів членів виконкому та осіб з дорадчим голосом.

1.14. Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом проведення у залі засідань вільної фото - і відеозйомки, звукозапису.

1.15. Проєкти актів та акти виконавчих органів Згурівської селищної ради підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації». У разі відсутності офіційного сайту ради (його технічної несправності), проєкти актів та акти виконкому та інших виконавчих органів ради можуть розміщуватися для оприлюднення на дошці оголошень Згурівської селищної ради у строки, визначені законодавством.

1.16. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради має забезпечити приміщення для засідання, яке дає можливість бути присутнім на ньому усім особам, що заявили про такі наміри.

1.17. Для членів виконкому відводяться в залі місця засідань і не можуть бути зайняті іншими особами.

1.18. На офіційному сайті Згурівської громади (за наявності) має бути створено окремий розділ (сторінку), де забезпечується:

- розміщення протоколів і рішень виконавчого комітету;

- розміщення проєктів рішень виконкому та пропозицій громадян щодо змін та доповнень до цих проєктів;

- розміщення інформації про членів виконавчого комітету, яка включає біографічні відомості про осіб, дні і місце прийому керівництва, контакти для листування та телефонного зв’язку.

Склад та повноваження виконавчого комітету

2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією голови громади.

2.2. Виконавчий комітет очолює Згурівський селищний голова.

2.3.Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно голови селищної ради, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управління та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконкому за посадами входять секретар ради та старости Згурівської селищної ради. Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Згурівської селищної ради.

2.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету.

2.5 На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для голови громади. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, окрім секретаря ради.

2.6 Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.

2.7. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Згурівської селищної ради, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

2.8. Голова селищної ради не пізніше 10 днів з дня утворення виконкому та затвердження його складу видає розпорядження про розподіл обов'язків між головою громади, секретарем  ради, заступниками  селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради з визначенням:

- їх повноважень і функцій;

- підпорядкованих виконавчих органів ради;

- переліку підприємств, установ та організацій, щодо яких вони забезпечують реалізацію відповідно до законодавства власних та делегованих повноважень виконавчих органів  ради.

2.9. У випадку відсутності голови селищної ради організацію та скликання засідань виконкому забезпечує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

2.10. Виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні раді, підпорядковані виконкому та голові селищної ради. Керівники виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади головою одноособово, а у випадках, передбачених законом - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

2.11. Порядок роботи й повноваження виконавчих органів ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган, затвердженим рішенням ради.

2.12. Члени виконавчого комітету, керівники інших виконавчих органів невідкладно повідомляють голову громади про прибуття представників органів прокуратури, Служби безпеки України, правоохоронних органів, органів державного нагляду (контролю), інших органів виконавчої влади, їхні цілі і плани. Ця інформація обов’язково вноситься до журналу перевірок.

Планування та організація роботи виконавчого комітету

та виконавчих органів Згурівської селищної

3.1. Планування роботи Згурівської селищної ради є одним із механізмів  виконання бюджету, програми економічного та соціального розвитку громади, інших цільових програм.

3.2. Діяльність Згурівської селищної ради організовується відповідно до перспективних (річних), поточних (квартальних) і календарних (місячних) планів.

3.3. Плани роботи Згурівської селищної ради розробляються на основі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень голови селищної ради та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів ради, депутатів ради, петицій громадян.

3.4. План роботи Згурівської селищної ради  повинен включати:

- перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної  сфери  громади;

- перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень голови громади, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю за їх виконанням;

- перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.

3.5. До плану роботи Згурівської селищної ради в обов'язковому порядку включаються питання:

- про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

- про роботу виконавчих органів ради;

- про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

3.6. Для підготовки проєкту плану роботи Згурівської селищної ради керівники виконавчих органів ради не пізніше 5 числа місяця, що передує наступному кварталу, подають до сектору з питань інформаційної діяльності та організаційної роботи управління з питань організації діловодства, контролю  та  інформаційної діяльності Згурівської селищної ради (далі – сектор) пропозиції відповідно до встановленої форми.

3.7. Узагальнення пропозицій, формування планів роботи Згурівської селищної ради та узагальнення інформації про їх виконання здійснює завідувач сектору .

3.8. Завідувач сектору готує проєкт рішення Згурівської селищної ради про затвердження плану роботи на відповідний період.

3.9. Проєкти планів роботи заздалегідь розглядаються головою селищної ради, його заступниками, керуючим справами (секретарем) виконкому та доопрацьовуються з урахуванням внесених ними зауважень і пропозицій.

3.10. Перспективний план роботи виконавчого комітету на рік затверджується рішенням Згурівської селищної ради.

3.11. Проєкт рішення про затвердження перспективного плану роботи Згурівської селищної ради завідувач сектору для погодження і внесення пропозицій направляє голові селищної ради, його заступникам, керуючому справами (секретарю) виконкому, керівникам виконавчих органів ради, депутатам, членам виконкому. Затверджений перспективний план виконавчого комітету оприлюднюється на сайті ради (за наявності).

3.12. У випадках, якщо заходи, що заплановані та передбачені планами роботи виконкому, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради інформують про це виконавчий комітет  ради.

3.13. Контроль за виконанням планів роботи Згурівської селищної ради здійснюється заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету ради (відповідно до розподілу обов'язків).

3.14. Плани роботи виконавчих органів Згурівської селищної ради можуть бути місячними, квартальними, піврічними, річними, виходячи з принципів виробничої необхідності та ефективності управління. Рішення про періодичність планування роботи виконавчого органу приймає його керівник.

3.15. План роботи виконавчого органу ради повинен мати таку структуру:

- зміст заходу, обгрунтування необхідності здійснення заходу, термін виконання, відповідальні виконавці.

3.16. Керівники виконавчих органів ради здійснюють контроль та несуть відповідальність за виконання планів роботи. Виконавчі органи ради зберігають плани роботи відповідно до номенклатури справ.

3.17. Звіт про виконання запланованих заходів та передбачених завдань  в плані роботи подається для узагальнення до сектору до 15 числа після завершення кварталу.

3.18. Звітування.

3.18.1 Голова селищної ради, періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про роботу Згурівської селищної ради перед виборцями. На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради голова звітує на найближчому пленарному засіданні ради про роботу виконкому та виконавчих органів за період про який просять депутати.

3.18.2 Члени виконавчого комітету повинні:

-  проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі;

- брати участь у громадських слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади;

- вивчати громадську думку;

- вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

- розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги громадян, що надійшли до них різними  засобами зв’язку.

Порядок підготовки та проведення засідань

виконавчого комітету ради

4.1. Засідання виконавчого комітету ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. На вимогу виконкому, виконавчих органів керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.

4.2. Підготовка проєктів рішень.

4.2.1  Цільова спрямованість проєктів рішень виконавчого комітету визначається перспективними, поточними планами роботи виконкому, рішеннями ради, органів виконавчої влади, дорученнями  селищного голови, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.

4.2.2 Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.

4.2.3 Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у раді покладено на управління фінансів , економічного розвитку та регуляторної політики Згурівської селищної ради. Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є керівник виконавчого органу  ради - розробника проєкту рішення. Відповідальним за підготовку проєкту рішення та інформації про виконання завдань і доручень є той виконавчий орган, до компетенції якого належить дане питання, а контрольні функції покладаються на заступника селищного голови  згідно з розподілом обов’язків.

4.2.4 За законність проєктів рішень виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність посадові особи юридичного відділу Згурівської селищної ради, керівники виконавчих органів ради та заступники селищного голови з діяльності виконавчих органів, які беруть участь у їх підготовці.

4.2.5 Проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:

- загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції або іншому визначеному законом порядку);

- селищний голова ;

- секретар ради;

- заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів  ради (згідно із функціональним розподілом повноважень);

- члени виконавчого комітету;

- постійні комісії ради;

- депутат (депутати), депутатська група, фракція;

- старости (з питань, обсяг яких визначений законодавством).

4.2.6 Проєкти рішень повинні містити оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень або суперечностей. В проєктах рішень про хід виконання раніше ухвалених рішень, у разі невиконання доручень, що містяться в них, наводяться причини невиконання, відповідальні особи за невиконання рішення, а також нові терміни виконання завдань.

4.2.7 До проєкту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік фізичних або юридичних осіб, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії ради чи виконкому.

4.2.8 До проєктів рішень, що готуються у відповідності та на виконання актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних актів.

4.2.9 До проєкту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.

4.2.10 Проєкт акту виконавчого комітету направляється керуючому справами (секретарю) виконкому для подальшого його оприлюднення у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.3. Скликання виконкому, підготовка засідання.

4.3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконкому скликаються селищним головою .

4.3.2.Засідання виконкому скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4.3.3.В разі необхідності ухвалення рішення щодо негайного відібрання дитини засідання виконавчого комітету скликається позачергово протягом однієї доби.

4.4. Порядок денний виконкому.

4.4.1 Голова селищної ради або особа, яка виконує його обов’язки на час відсутності, затверджує проєкт порядку денного з урахуванням усіх отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань.

     Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету, як правило, готується  не  пізніше,  ніж  за  два  дні  до засідання посадовими особами сектору з питань інформаційної діяльності та організаційної роботи під керівництвом керуючого справами (секретаря) виконкому.

4.4.2 Порядок денний оприлюднюється у спосіб, визначений для проєктів актів виконавчих органів ради, а також не пізніш, як за день до проведення засідання виконкому, надсилається (електронною поштою) разом із проєктами рішень заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Згурівської селищної  ради та  членам виконкому.

4.5. Порядок проведення засідання виконавчого комітету.

4.5.1 Засідання виконавчого комітету ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4.5.2 Головує на засіданні виконавчого комітету ради голова Згурівської селищної ради, а в разі його відсутності – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.5.3 Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про причини відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається, що член виконкому відсутній без поважних причин.

4.5.4 Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.

4.6. Проведення засідання виконкому

4.6.1 Головуючий на засіданні виконкому:

- веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

- надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;

- вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень;

- вносить на голосування проєкти рішень;

- оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;

- забезпечує дотримання  Регламенту присутніми на засіданні.

4.6.2 На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного за наявності відповідних погоджених проєктів рішень, крім проєктів рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

4.6.3 Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому.

4.6.4 Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

4.6.5 Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проєкту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.

4.6.6 Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи та його позиція при голосуванні заносяться до протоколу засідання виконкому.

4.6.7 Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.

4.6.8 В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення виконавчого комітету, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

- представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд виконкому проєкт рішення в порядку місцевої ініціативи;

- особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду виконкомом пропозицій громадських слухань.

4.6.9 Будь-яка особа, присутня на засіданні має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проєкт рішення.

4.6.10 На засіданні виконкому встановлюється наступна тривалість виступів:

для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;

для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин;

для оголошення запитань – до 1 хвилини;

для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.

4.6.11 Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності депутатів та посадових осіб Згурівської селищної ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.

4.6.12 Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності виконком може ухвалити у процедурному порядку рішення про видалення з місця проведення засідання особи, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок.

4.7. Скорочене обговорення.

4.7.1 За процедурним рішенням членів виконкому обговорення може бути проведено за скороченою процедурою, в межах якої головуючий оголошує назву проєкту рішення, а доповідач виступає із короткою доповіддю, у який засвідчує важливість рішення, його відповідність законодавству та потребу для громади. Після цього головуючий ставить питання на голосування. У випадку проведення обговорення за скороченою процедурою не може бути обмежено права присутніх осіб на виступ, якщо вони наполягають на цьому. Головуючому заборонено ставити питання на голосування, якщо усі бажаючі, у встановленому цим Регламентом порядку не використали права на виступ.

4.7.2 Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне голосування (пакетне голосування) може бути використано як виняток із метою розгляду очевидних і безспірних питань. Але при цьому повинно бути обов’язково дотримано вимогу про коротку доповідь автора (авторів) проєкту рішення (рішень), в порядку визначено п. 4.7.1. Регламенту. Пакетне голосування є неприпустимим, якщо проти цього заперечує хоча б один з присутніх членів виконкому.

4.8. Голосування.

4.8.1 Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проєкту рішення. За процедурним рішенням виконкому ініціатору змін і доповнень може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення (змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо відхилений виконкомом текст.

4.8.2 За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проєкту рішення, зміна, доповнення до проєкту можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.

4.8.3 У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.

4.8.4 Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.

4.8.5 Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.

4.8.6 Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.

4.8.7 Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконкому шляхом голосування без обговорення.

4.8.8 Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у протоколі.

4.9. Особливості позачергових засідань.

4.9.1 В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків голова громади (секретар ради) своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

4.10. Фіксування засідання виконавчого комітету.

4.10.1 На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету протягом 10 робочих днів після засідання виконкому оформлює протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні осіб із правом дорадчого голосу, керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, представників місцевих органів виконавчої влади; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; кількість голосів за проєкт рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу; доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань.

4.10.2 Протоколи засідань виконкому підписує голова Згурівської селищної ради та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою виконавчого комітету Згурівської селищної ради.

4.10.3 Після підписання протоколу керуючий справами (секретар) виконавчого комітету надсилає виконавчим органам ради, іншим виконавцям витяги з протоколу – ухвалені виконкомом доручення з окремих питань, завірені штампом «Згідно з оригіналом» та печаткою «Для документів». Протоколи засідань виконавчого комітету  ради та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються у відділі з питань організації діловодства та контролю управління з питань організації діловодства, контролю та інформаційної діяльності протягом 2 (двох) років, після чого передаються до архівної установи.

Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету.

Контроль за виконанням рішень.

5.1. Не пізніше 10 робочих днів після проведення засідання виконкому голова Згурівської селищної ради (у визначених випадках секретар ради) підписує ухвалені виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка виконавчого комітету Згурівської селищної ради.

5.2. Рішення виконавчого комітету оприлюднюється невідкладно після його підписання відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо виконкомом не встановленого більш пізній час. Рішення ненормативного характеру набувають чинності у день їх прийняття.

5.3. Зупинення (ветування) рішень виконавчого комітету головою громади. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін.

5.3.1. У разі незгоди голови Згурівської селищної ради з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Згурівської селищної ради. Мотиви незгоди голови Згурівської селищної ради із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради або уповноваженими на те депутатами.

5.3.2 Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані радою. Проєкт рішень про скасування акту виконкому вносяться в порядку визначеному Регламентом ради із обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконкому про час і місце проведення засідань постійних комісій та пленарних засідань ради на яких розглядатиметься відповідне питання про скасування рішення виконкому. Кожен член виконкому має право взяти участь у відповідних засіданнях ради із правом дорадчого голосу.

5.3.3 Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти виконкому є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх виконання.

Контроль

5.4. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету здійснюють структурні підрозділи при виконавчому комітеті Згурівської селищної ради.

5.4.1 Організація роботи по контролю за виконанням рішень виконкому покладається на  керівників структурних підрозділів  при виконавчому комітеті Згурівської селищної рали та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

5.4.2 Постійні комісії утворені при Згурівській селищній раді можуть ухвалювати висновки і рекомендації і направляти їх для розгляду виконавчим комітетом та керівниками виконавчих органів ради. Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду у строк встановлений постійною комісією.

5.4.3 Постійна комісія ради (у особі уповноваженого представника) має право виступу із доповіддю на засіданні виконавчого комітету ради.

Порядок підготовки розпоряджень голови громади

з питань діяльності виконавчих органів ради

6.1. Голова громади видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

6.2. Розпорядження голови громади, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.

6.3. Проєкти розпоряджень готують виконавчі органи ради під контролем  заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради . У разі, коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений першим у резолюції, інші – сприяють головному розробнику та надають відповідну інформацію.

6.4. Підготовка проєктів розпоряджень селищного голови , що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.

6.5. У разі потреби головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

6.6. До пояснювальної записки можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). Загальний обсяг пояснювальної записки, як правило, не повинен перевищувати двох аркушів. Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

6.7.  Якщо проєкт розпорядження готується з метою внесення змін або доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни, або ті, які втратили чинність. Крім того, додається копія розпорядження, в яке вносяться зміни та доповнення, або яке втрачає чинність. У випадку підготовки розпорядження голови громади на виконання актів органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень) до проєкту розпорядження додається копія відповідного документа.

6.8. У випадку підготовки проєктів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з таких же питань знімається з контролю або зазначається про його втрату чинності.

6.9. Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів розпоряджень, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть керівники виконавчих органів ради (структурних підрозділів виконкому), заступники  селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, які беруть участь у  підготовці проєктів та спеціалісти юридичного відділу.

6.10. Посадові особи, які готують проєкти розпоряджень, зобов'язані погоджувати їх із задіяними у процесі підготовки та виконання документа відповідальними посадовими особами.

6.11. Погоджені проєкти розпоряджень (разом з доданими копіями відповідних документів,  юридичними висновками) передаються селищному голові  для розгляду.

6.12. Розпорядження набуває чинності після його підписання селищним головою (або особою, яка виконує його обов’язки) та реєстрації у відділі з питань організації діловодства та контролю управління з питань організації діловодства, контролю та інформаційної діяльності.

6.13. Підписані розпорядження селищного голови реєструються таким чином: проставляється дата реєстрації та порядковий номер розпорядження (нумерація ведеться з початку поточного року).

Організація діяльності робочих органів,

що утворюються виконкомом та головою громади

7.1. Виконком та селищний голова для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, передбачених законодавством, координації дій виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій під час виконання відповідних завдань, розроблення проектів рішень, програм економічного, соціального і культурного розвитку громади, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану справ в тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів органів державної влади, а також для вирішення оперативних питань можуть утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, комітети, координаційні ради, робочі групи тощо).

7.2. До складу робочих органів відповідно до покладених на них завдань включаються заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради , представники виконавчих органів  ради, депутати  ради, а також (за їх згодою) – представники інших органів та/або юридичних осіб, не підвідомчих  раді, громадських організацій, фізичні особи-підприємці, науковці та інші фахівці.

7.3. Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які проводяться за потребою, якщо інше не передбачено положенням про нього. Робочі органи працюють відкрито і гласно, нікого не може бути обмежено у відвідуванні його засідань. Проведення закритих засідань заборонено.

7.4. Порядок роботи робочого органу, формування порядку денного, ведення засідань, фіксування перебігу засідань, оформлення рішень та інші питання визначаються у рішенні (розпорядженні) про його створення.

Висвітлення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів ради

8.1. Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється через постійне оновлення інформації на сайті Згурівської селищної ради або оприлюднення інформації у щотижневій газеті «Панорама».

8.2. Завідувач сектору з питань інформаційної діяльності та організаційної роботи , на якого покладено функції із здійснення інформаційної роботи:

- забезпечує взаємодію виконавчого комітету і виконавчих органів ради з газетою «Панорама» або  іншими  інтернет-ресурсами;

- організовує висвітлення актуальних питань соціально-економічного і суспільно-політичного життя громади;

- готує проєкти вітальних адрес з нагоди державних і професійних свят та передає їх в електронному та друкованому вигляді у строк, погоджений із представниками ПП «Газета «Панорама».

8.3. Керівники виконавчих органів ради:

- з метою анонсування подій та подальшого їх висвітлення подають необхідні матеріали до сектору з питань інформаційної діяльності та організаційної роботи за дві доби до запланованого заходу для розміщення інформації на сайті Згурівської селищної ради;

- для оперативного розміщення новин на сайті  Згурівської селищної ради  після проведення заходу подають до сектору з питань інформаційної діяльності та організаційної роботи змістовну та об’єктивну інформацію про відповідний захід обсягом не більше однієї сторінки;

- для оприлюднення інформації у газеті «Панорама», надають необхідні інформаційні та фотоматеріали.

8.4. Виконавчі органи ради також забезпечують розміщення інформації про діяльність ради та її виконавчого комітету, а також ухвалені рішення ради та її виконавчого комітету, розпорядження голови громади.

Організація та режим роботи виконавчих органів ради

9.1.  В усіх виконавчих органах ради, незалежно від місця їх розташування, встановлюється єдиний режим роботи:

з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00;

у п'ятницю з 08.00 до 16.00;

обідня перерва з 12.00 до 12.45.

9.2. Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в усі адміністративні приміщення виконавчих органів ради обмежується.

9.3. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів). 

  

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                 Катерина НАБІУЛІНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь